Начало2018-06-26T12:45:48+03:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

NATIONAL FORUM

ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ (ЕАSPD) имаше възможността и удоволствието да организира и реализира европейска конференция в България по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (НАСО) имаше честта и отговорността да бъде домакин на това важно събитие от програмата на председателството на България на Съвета на Европейския съюз.

Всички ние

ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

и нашите партньори

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ВАРНА

приветствахме с

ДОБРЕ ДОШЛИ

в морската столица на България

ВАРНА

участниците в конференцията.

От 13 до 16 юни 2018 г. около 400 участника от всички страни в Европа работиха заедно по една от най-актуалните и важни теми със силна социална значимост и с мощен ресурс за ефективна социална подкрепа и принос към социалното развитие на Европа и отделните държави.

Успоредно с работата си в рамките на конференцията, голяма част от участниците се докоснаха и до красотите, природата, храната, напитките, слънцето, морето и гостоприемството на България.

БЪЛГАРИЯ И ВАРНА ВИ ОЧАКВАТ ОТНОВО

Основна информация

Между 2008 г. и 2015 г. в сектора на социалните услуги са наети над 10 милиона служители и са създадени над 1,7 милиона нови работни места в Европа. Със застаряването на населението и промените в семейните модели се очаква социалният сектор да продължи да се разраства през следващите няколко десетилетия. За да може секторът да отговори адекватно на новосъздалите се обстоятелства и да продължи да предоставя висококачествени социални услуги, от ключово значение е законодателните рамки, свързани с предоставянето на социални услуги, да включват:

 • Осигуряване на адекватно, непрекъснато и устойчиво финансиране на сектора, което да гарантира предоставянето на висококачествени социални услуги с индивидуална насоченост и на възможности за социални иновации;
 • Подобряване привлекателността на сектора за служителите чрез увеличаване на работните заплати, подобряване на условията на труд и възможностите за кариерно развитие;
 • Осигуряване на плавен преход към услуги, базирани в общността, в съответствие с бързо развиващата се роля на държавните органи, обществените промени и индивидуалните нужди;
 • Включване на технологичното развитие като ключов елемент за подкрепа на иновациите в сектора.

 

Социална икономика

Социалната икономика включва кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации и социални предприятия. Те извършват широк спектър от търговски дейности, предоставят богата гама от продукти и услуги на европейския единен пазар и създават милиони нови работни места. Социалните предприятия са и двигател на социалните иновации.

Социални предприятия

Социалните предприятия съчетават постигането на социални цели с предприемачески дух. Според социалната бизнес инициатива на Европейската комисия социалното предприятие следва да се дефинира като „оператор в социалната икономика, чиято основна цел е да има социално въздействие, а не да генерира печалба за своите собственици или акционери. Оперира чрез предоставяне на стоки и услуги на пазара по предприемачески и новаторски начин и използва своята печалба преди всичко за постигане на социални цели. Управлява се по открит и отговорен начин, като в управлението участват по-конкретно служители, потребители и заинтересовани страни, засегнати от неговите търговски дейности“.

„Оперативната“ дефиниция на социалното предприятие включва следните критерии:

 • Организацията трябва да извършва икономическа дейност: това означава, че трябва да участва в продължителна дейност за производство и/ или обмен на стоки и/ или услуги;
 • Трябва да има социална цел: социална цел е тази, която е общественополезна;
 • Трябва да има лимитирана дистрибуция на печалбата и/ или активите: целта е да се даде приоритет на постигането на социалната цел пред търсенето на печалба;
 • Трябва да бъде независима, т.е. да има организационна независимост от държавата и други традиционни организации със стопанска цел; и
 • Трябва да има приобщаващо управление, т.е. да се характеризира с процеси на вземане на решения, насърчаващи участието и/ или демокрацията.

 

По време на конференцията ще бяха

 • представени и дискутирани концепцията за социална икономика и нейното влияние върху качеството на живот на хората с увреждания и социалното сближаване, както и предпоставките за създаване на по-устойчиво и приобщаващо общество чрез нейните основни принципи, инициативи и дейности;
 • представени нагледно примери от практиката за това как организации, без значение дали работят с хора с увреждания или не, могат да бъдат модели за социално включване на хора с увреждания;
 • представени аспекти на това как социалната икономика може да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН;
 • промотирани подходи на социално включване на хора с увреждания в обществото като цяло, както и конкретно в предприятията и организациите на социалната икономика;
 • представени аспектите на стратегията на Европейския съюз за социална икономика;
 • дадени оценки на различни концепции и техните предпоставки за успех;
 • представени и дадени оценки на различни рамки (законодателни, финансови и данъчни), свързани с развитието на социалната икономика.