Програма 2018-02-26T18:07:07+00:00

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА КАТО ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ

хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, България
14-15 ЮНИ 2018 г.

(ПРОЕКТ!)

13 юни 2018 г. (сряда)

14:00-18:00 Уъркшоп за разработване на проекти

18:00 – 20:00 Заседание на Общото събрание на НАСО (закрита среща)

14 юни 2018 г. (четвъртък)

08:30-09:30 Регистрации

09:30-10:15 Добре дошли
Модератор: Георги Георгиев – НАСО
• James Crowe, председател на EASPD: добре дошли и въведение
• Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: добре дошли
• Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
• Иван Портних, кмет на община Варна

10:15-10:30 Въведение в темата и структура на конференцията от модератора на събитието
Модератор: Георги Георгиев – НАСО

10:30-11:15 Въведение
• Krzysztof Balon, говорител по въпроси на социалната икономика към Европейския икономически и социален комитет: Какво представлява социалната икономика – предизвикателства и възможности
• Christian Rovira: Социалната икономика, социалните услуги и хората с увреждания в Европа
• Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика: Социалните услуги в България – важен инструмент на социалната икономика за социално включване

11:15-12:00 Въведение в изложението
Модератор: Franz Wolfmayr – EASPD

11:30-12:00 Кафе-пауза

12:00-13:00 Социалната икономика и включването на хората с увреждания – настояща ситуация
Модератор: Patricia Schaerer – Nexem

Основен говорител
• Ann Branch, началник-отдел „Създаване на работни места и умения“, Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и включване“ на Европейската комисия: Социалната бизнес инициатива – настояща ситуация, добавена стойност, бъдещи предизвикателства в Европа

Панелна дискусия: Защо считаме, че социалната икономика е възможност за заетост и социално включване на хората с увреждания?
• Kathrin Völker, изпълнителен директор на BAG:WfbM: Социалната икономика и услугите за хора с увреждания
• Ana Pelaez, вицепрезидент на EDF: Включване на хората с увреждания чрез социална икономика
• Иво Димов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград: Социалната икономика – възможност за заетост и подобряване качеството на живот на хората с увреждания, политики на общините
• José Luis Monzón, Изследователски институт: Резултати от доклада на Международния център за изследвания и информация за обществена, социална и кооперативна икономика – настояща ситуация и бъдещи тенденции

13:00-14:15 Обяд

14:15-15:30 Уъркшопове част I
1. Заетост за хората с увреждания чрез социална икономика
2. Иновативна организационна структура и различни икономически дейности на представителите на социалната икономика
3. Приносът на социалната икономика към разнообразието в обществото
4. Приносът на социалната икономика към създаването на устойчиво общество и постигането на благополучие за всички
5. Превенция на „изтичането на хора“ от селските райони в градовете чрез социална икономика
6. Овластяване на хората с увреждания чрез заетост в социални предприятия и подобряване на качеството им на живот
7. Трансформиране на защитените предприятия в предприятия на социалната икономика. Как се промени ситуацията в Холандия след промяната в законодателството на страната?
8. Полза за социалната икономика от обществените поръчки

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-17:15 Уъркшопове част II
• Повторение на част I (8 уъркшопа)

17:15-17:45 Обработка на резултатите (само за докладчиците)

20:00-24:00 Гала вечеря. Обявяване и връчване на националните награди на НАСО за принос към социалното развитие на България

15 юни 2018 г. (петък)

9:00-10:00 Представяне на резултатите
Модератор: Sonia Staskowiak / Sabrina Ferraina – EASPD

10:00-11:30 Международни законодателни рамки и финансиране на социалната икономика в Европа
Международни законодателни рамки и финансиране
Модератор: Franz Wolfmayr – EASPD

Панелна дискусия

• Stef De Cock, EEE: Как Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания влияе на предоставянето на услуги?
• Eva Maydell-Paunova, член на Европейския парламент и Европейската народна партия
• Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Департамент по социална икономика към Европейския инвестиционен фонд: Финансиране на социалната икономика в Европа
• Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Финансиране на социалната икономика в България
• Въпроси и отговори

Национални законодателни рамки – обещаващи модели в Европейския съюз
Модератор: Fabrizio Fea – EASPD

Основни говорители
• Национална законодателна рамка на Франция
• Национална законодателна рамка на Италия
• Национална законодателна рамка на Швеция/Фландрия
Въпроси и отговори

11:30-12:00 Кафе-пауза

12:00-13:30 Уъркшопове част III
• Уъркшопове за законодателните рамки и добрите практики на различни страни (работен език: английски)
o Добра практика от Франция
o Добра практика от Италия
o Добра практика от Швеция/Фландрия
• Уъркшоп за потребността от законодателна рамка в България и свързаните с нея предизвикателства (работен език: български)
o Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика
o Петър Начев, директор на дирекция „Стратегическо развитие и демографска политика“, МТСП

13:30-14:30 Обяд

14:30-15:30 Към изготвяне на декларация на Варна – последващи стъпки към включваща и ефективна социална икономика
Експертен панел
Модератор: Luk Zelderloo – ЕASPD
• Георги Георгиев, председател на НАСО
• Константин Стоянов / Rocio Nogales, Експертна група по социално предприемачество на Европейската комисия
• James Crowe, председател на EASPD
• Javier Güemes, технически директор на ONCE
• Maria Gafo Gomez-Zamalloa / Orsolyia Somogyi, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони”

Закриване на конференцията
• James Crowe, председател на EASPD
• Георги Георгиев, председател на НАСО

16:00-18:00 Заседание на Борда на EASPD (закрита среща)

18:00-19:30 Заседания на Групите по интереси на EASPD (закрити срещи)

16 юни 2018 г. (събота)

09:00-11:00 Заседания на Постоянните комитети на EASPD (закрити срещи)

11:30-13:30 Генерална асамблея на EASPD (закрита среща)

Програма в pdf-формат